LỊCH THI SÁT HẠCH Ô TÔ


***------***

*** LỊCH THI SÁT HẠCH NĂM 2015***

Khóa 69 Hạng B2 – C ( Tháng 01 – 05/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2-C
17/05/2014
6h30 – 17h50

Khóa 70 Hạng B2  ( Tháng 02 – 06/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
17/06/2014
6h30 – 17h50

Khóa 71 Hạng B2 – C ( Tháng 03 – 07/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
18/07/2014
6h30 – 17h50

Khóa 72A Hạng B2 – C ( Tháng 04 – 08/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2-C
12/08/2014
6h30 – 17h50

Khóa 72B Hạng B2  ( Tháng 04 – 08/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
05/09/2014
6h30 – 17h50

Khóa 73A Hạng B2  ( Tháng 05 – 09/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
15/09/2014
6h30 – 17h50

Khóa 73B Hạng B2  ( Tháng 05– 09/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
28/09/2014
6h30 – 17h50

Khóa 74A Hạng B2  ( Tháng 06 – 10/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
15/10/2014
6h30 – 17h50

Khóa 74B Hạng B2  ( Tháng 06 – 10/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
05/11/2014
6h30 – 17h50

Khóa 75A Hạng B2 – C ( Tháng 07 – 11/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2-C
17/11/2014
6h30 – 17h50

Khóa 75B Hạng B2  ( Tháng 07 – 12/2014 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
23/12/2014
6h30 – 17h50

*** LỊCH THI SÁT HẠCH NĂM 2016 ***

Khóa 14 Hạng B2  ( 04/2015 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
17/01/2015

6h30 – 17h50

Khóa 15 Hạng B2  (05/2015 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
17/02/2015

6h30 – 17h50

Khóa 16 Hạng B2  (  06/2015 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
20/03/2015

6h30 – 17h50

Khóa 17 Hạng B2  (  07/2014 5 )
Hạng
Ngày Thi
Thời Gian
Địa Điểm
     B2
18/04/2015
Dự kiến
6h30 – 17h50

Lưu Ý :
  • Học Viên phải có mặt tại địa điểm thi trước 45 phút
  • Khi đi thi Học Viên đêm theo CMND gốc